Page 4 - NKSPORT
P. 4

TRUYỀN THÔNG

         TRONG THỜI ĐẠI 4.0
       Ngoài phục vụ nhu cầu đời sống của con người, truyền thông còn hỗ


       trợ cho doanh nghiệp quảng bá thương hiệu thu hút người tiêu dùng       biết và sử dụng sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp. Truyền thông là


       công cụ hiệu quả để các nhà lãnh đạo tận dụng để phát triển doanh       nghiệp đồng thời góp phần phát triển nền kinh tế quốc gia.

       Qua khái niệm truyền thông bạn cũng nắm được khả năng đưa thông       tin vào công đồng xã hội của truyền thông là rất lớn. Vì vậy, bản thân là


       một người sử dụng thông tin bạn cần chắt lọc thông tin và tận dụng


       nguồn thông tin để nâng cao kiến thức cho bản thân. Ngành truyền       thông có hai mặt, vì vậy, cần phát huy mặt tốt của nó để phát triển xã


       hội ngày càng tốt đẹp hơn.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9